info@skoparany.cz

Pouze pro členy klubu

Stanovy spolku

Střelecký klub Opařany, z. s.

I.

Úvodní ustanovení

 1. Střelecký klub Opařany, IČ: 26525569, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., O sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a následujících.
 1. Spolek je samostatnou právnickou osobou.
 1. Spolek je založen na dobu neurčitou.
 1. Spolek je dobrovolnou, neziskovou, nestátní a nevládní organizací, sdružující občany se zájmem o střelecký sport, další zájemce o členství ve spolku, bez ohledu na jejich bydliště, bez rozdílů národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy, sexuální orientace nebo jiných rozdílů.
 1. Spolek je nezávislý na politických stranách, orgánech státní moci a správy i jiných organizacích. K zabezpečení svých cílů jedná s orgány samosprávy a státní správy, jinými společenskými organizacemi a veřejnými institucemi na základě partnerství a vzájemného respektu.

II.

Název

            Název „Střelecký klub Opařany“ se s ohledem na § 216 NOZ mění na:

 Střelecký klub Opařany, z. s. (dále jen „Spolek“).

III.

Sídlo

            Adresa sídla Spolku je budova střelnice v Opařanech: Opařany 372, 391 61  Opařany

IV.

Stanovy

            Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů Spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku.

V.

Poslání a účel Spolku

 1. Spolek sdružuje občany se zájmem o střelecký sport, střelné zbraně, vojenskou techniku a vojenskou historii.
 2. Spolek spolupracuje s dalšími občanskými sdruženími, orgány státní správy, samosprávy a národními střeleckými organizacemi. Svojí činností propaguje smysl střelby jako sportovní disciplíny. Vede své členy k bezpečnému zacházení se střelnými zbraněmi.
 3. Spolek zabezpečuje sportovní reprezentaci klubu a obce Opařany na národních i mezinárodních střeleckých závodech.
 • Spolek organizuje sportovní střelecké závody a soutěže národního a mezinárodního charakteru.
 • Spolek provozuje vedlejší hospodářskou činnost podle platných právních předpisů ČR. Jedná se zejména o provozování střelnice a její pronájem včetně pronájmu příslušenství.
 • Spolek používá vlastní symboliku, znak klubu a znaky mezinárodních závodů, které pořádá.
 1. Spolek poskytuje obecně prospěšné činnosti v oblasti sportu, vzdělávání a kultury.
 1. Spolek usiluje o rozvoj občanské společnosti.

VI.

Hlavní činnost Spolku

 1. Spolek vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým posláním tak, jak je vymezeno v čl. V. těchto Stanov. Žádná z hlavních činností Spolku není podnikáním ani výdělečnou činností.
 1. Hlavní činnost může být financována především, ale nejenom, z členských příspěvků, dle čl. X těchto Stanov, dále z dotací, sponzorských darů a ze zisku z vedlejších činností, dle čl. VII. těchto Stanov. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije Spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy. Příjmy z výkonu hlavní činnosti Spolku nepřesáhnou náklady.

VII.

Vedlejší činnost Spolku

            Provozování hlavní činnosti Spolku je spojeno s náklady, Spolek proto může vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší, a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku Spolku. Zisk z těchto činností Spolek používá především k podpoře hlavních činností dle čl. VI. těchto Stanov, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.

VIII.

Členství

 1. Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy, sexuální orientace a státní příslušnosti, která se ztotožňuje s účelem Spolku a chce působit v jeho rámci.
 1. Členem Spolku se může stát také právnická osoba. Za právnickou osobu ve Spolku jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.
 1. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
 1. Členem spolku se může stát pouze zájemce, který absolvuje jednoroční zkušební dobu. Během této doby prokáže svým aktivním přístupem, že bude platným členem Spolku. Členství ve spolku vzniká po absolvování zkušební doby a po zaplacení vstupního členského příspěvku. Zaplacením vstupního členského příspěvku současně projevuje zájemce vůli být vázán těmito Stanovami. Zájemce může být přijat po absolvování zkušební doby, na základě písemné žádosti, kterou posoudí Výbor a který rozhodne o přijetí zájemce za řádného člena.
 1. Členství ve Spolku je individuální.
 1. Členství ve Spolku zaniká následujícími způsoby:
 1. dobrovolným vystoupení člena. Členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství předsedovi Výboru, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak;
  1. úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého;
  1. vyloučením člena;
  1. členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze Spolku vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Členská schůze má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje její cíle, principy a poslání Spolku dle čl. V těchto Stanov, nebo pro porušení členských povinností dle čl. IX. těchto Stanov;
  1. zánikem spolku;
  1. rozhodnutím Členské schůze o přeměně Spolku na jinou právní formu v souladu s § 3045 odst. 1 NOZ.
  1. Členové Spolku neručí za dluhy Spolku.

IX.

Práva a povinnosti člena

 1. Každý člen Spolku má právo:
 1. podílet se na činnosti Spolku;
  1. být pravidelně informován o dění ve Spolku;
  1. podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům Spolku;
  1. obdržet odpověď na své podání k orgánům Spolku v přiměřené době;
  1. volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů Spolku, toto právo je vázáno na plnoletost člena;
  1. žádat o výpis ze seznamu členů dle čl. XI. Stanov.
 1. Každý člen Spolku má povinnost:
 1. platit členské příspěvky Spolku a jiné náhrady (např. za neodpracované brigádnické hodiny), pokud o tom rozhodne Členská schůze;
  1. chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku;
  1. dodržovat Stanovy Spolku;
  1. aktivně se podílet na činnosti Spolku;
  1. pravidelně se informovat o dění ve Spolku.

X.

Členské příspěvky

 1. Výši a splatnost členského příspěvku za individuální členství určí Členská schůze.
 1. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout, či snížit, jsou-li pro to vážné důvody. O prominutí či snížení rozhoduje Výbor.
 1. Splatnost členského příspěvku lze na žádost odložit. O odložení splatnosti rozhoduje Výbor.

XI.

Seznam členů

 1. Spolek vede seznam členů.
 1. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje:

Fyzické osoby:                        Právnické osoby:

Jméno a příjmení                                 Název

Bydliště                                               Sídlo

Datum narození                                   IČ

Tel. č. / email                                      Tel. č. / email

                                                Osoba jednající jménem člena ve Spolku

 1. Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí Předseda. Předseda provede zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Předseda provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.
 1. Předseda je povinen vydat ve lhůtě 30 dnů výpis ze seznamu členů každému členovi, který o výpis požádá.
 1. Seznam členů je neveřejný.
 1. Podáním žádosti dle čl. VIII. Stanov člen Spolku vyjadřuje souhlas s uvedením v seznamu členů, který obsahuje údaje člena dle čl. XI. Stanov.

XII.

Orgány Spolku

 1. Organizační strukturu Spolku tvoří:
 1. Členská schůze
  1. Výbor
  1. Předseda
  1. Revizor
 1. Funkční období volených orgánů je 5 let. Členové volených orgánů Spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání Členské schůze. Členství ve volených orgánech zaniká zánikem členství ve Spolku dle čl. VIII. Stanov, uplynutím funkčního období, rezignací člena, nebo odvoláním člena voleného orgánu Členskou schůzí.

XIII.

Členská schůze

 1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů Spolku a je nejvyšším orgánem Spolku.
 1. Členská schůze projednává činnost Spolku za uplynulý kalendářní rok, přijímá zásady činnosti pro následující kalendářní rok, volí volené orgány Spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost Spolku.
 1. Do její působnosti tak náleží:
 1. určit hlavní zaměření činností Spolku;
  1. rozhodovat o změně Stanov;
  1. schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé období předkládané Výborem;
  1. rozhodovat o povinnosti platit členský příspěvek, jeho výši a splatnosti;
  1. rozhodovat o povinnosti platit jiné náhrady (např. za neodpracované brigádnické hodiny),
  1. schvalovat výsledek hospodaření Spolku;
  1. volit členy Výboru Spolku;
  1. přijímat nové členy spolku a rozhodovat o jejich vyloučení;
  1. jmenovat likvidátora při zániku Spolku;
  1. hodnotit činnost dalších orgánů Spolku i jejich členů;
  1. rozhodnout o dobrovolném rozpuštění Spolku;
  1. rozhodnout o přeměně Spolku.
 1. Členská schůze je svolávána Předsedou podle potřeby, nejméně však jednou za rok.
 1. Na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů Spolku musí být svolána mimořádná Členská schůze. Předseda je povinen svolat mimořádnou Členskou schůzi nejpozději do 30 dnů od doručení písemné žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné Členské schůze. Nesvolá-li Předseda zasedání Členské schůze do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání Členské schůze na účelně vynaložené náklady Spolku sám.
 1. Právo zúčastnit se Členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové Spolku. Každý člen Spolku je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat vysvětlení záležitostí Spolku. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by Spolku mohlo způsobit újmu, nelze mu je poskytnout.
 1. Pozvánka na Členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně 14 dní před jejím konáním, nebo zveřejněna jiným vhodným způsobem. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání Členské schůze lze odvolat nebo odložit.
 1. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů Spolku. Usnesení členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů.
 1. Jednání Členské schůze řídí předsedající, kterého Členská schůze zvolí na začátku zasedání. Zasedání se řídí programem tak, jak byl oznámen v pozvánce.
 1. Předseda zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání Členské schůze do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal, nebo koho tím pověřila Členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo jej zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven.

XIV.

Výbor a Předseda

 1. Výbor je kolektivním orgánem tvořeným nejméně pěti členy Spolku. Spolek volí v prvním kroku předsedu, který před svou volbou představí další 4 členy výboru klubu, se kterými chce ve výboru klubu spolupracovat a program tohoto výboru. Po volbě předsedy zvolí členská schůze zbývající členy výboru klubu.
 1. Předseda je statutárním orgánem Spolku.
 1. Výbor řídí činnost Spolku v souladu se Stanovami a vnitřními směrnicemi Spolku i usneseními Členské schůze po celé své funkční období.
 1. Navenek za Spolek jedná Předseda.
 1. Výbor odpovídá za řádné hospodaření Spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání Spolku.
 1. Výbor vede a řídí práci Spolku v období mezi Členskými schůzemi, dohlíží na dodržování Stanov, pečuje o rozvoj Spolku.
 1. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí a loajalitou.
 1. Výbor může kooptovat do Výboru další členy Spolku až do výše 7 členů a to rozhodnutím nadpoloviční většiny Výboru.
 1. Výbor rozhoduje většinou z celkového počtu členů výboru.
 1. Do působnosti Výboru náleží:
 1. svolávat Členskou schůzi;
  1. přezkoumávat a schvalovat finanční rozvahu a výsledek hospodaření a závěry publikovat v rámci Spolku;
  1. posuzovat návrhy na prodej a koupi věcí movitých a nemovitostí a na další investice a předkládat tyto návrhy Členské schůzi;
  1. dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost Spolku;
  1. přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr;
  1. přijímat hostující členy (na zkušební dobu minimálně jednoho roku) a to po uhrazení vstupního klubového poplatku;
  1. dávat návrhy na přijetí nebo vyloučení člena spolku Členské schůzi;
  1. rozhodovat o odkladu splatnosti, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody;
  1. rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků;
  1. schvalovat interní organizační normy Spolku.

XV.

Revizor Spolku

 1. Revizora spolku volí a odvolává Členská schůze.
 1. Revizor se zodpovídá Členské schůzi.
 1. Funkce Revizora není slučitelné s členstvím ve Výboru Spolku. Revizor Spolku nesmí být osoba blízká členům Výboru.
 1. Úkolem Revizora je kontrolovat, zda činnost orgánů spolku a hospodaření spolku probíhá v souladu s obecně platnými předpisy, stanovami, organizačními normami spolku a rozhodnutími Členské schůze a Výboru Spolku.
 1. Kontrolu provádí nezávisle na ostatních orgánech na základě vlastního rozhodnutí, nebo na základě žádosti Předsedy nebo Výboru spolku a to kdykoliv v průběhu roku, nejméně však jednou ročně, v rámci odsouhlasení roční závěrky hospodaření.
 1. Při provádění kontrol je Revizor povinen postupovat objektivně a nestranně.
 1. Zahájení a ukončení kontroly oznámí Revizor Předsedovi bez zbytečného prodlení.
 1. Revizor je oprávněn nahlížet do všech dokladů spolku.
 1. O výsledku kontroly předá Revizor do 14 dnů Předsedovi a následně Členské schůzi písemnou zprávu. Zpráva musí obsahovat stručný záznam o postupu kontroly, výčet kontrolovaných oblastí, zjištěné nedostatky, jména osob, které za ně nesou odpovědnost a návrh na opatření k nápravě.
 1. Všichni členové spolku, Výbor spolku i zaměstnanci jsou povinni s Revizorem v průběhu kontroly spolupracovat a poskytovat mu potřebné informace či vysvětlení a další požadovanou součinnost.
 1. Nesouhlasí-li odpovědné osoby se závěry Revizora, mají právo připojit k revizní zprávě své písemné vyjádření.

XVI.

Majetek a hospodaření Spolku

 1. Prostředky na svou činnost získává Spolek zejména, nikoliv však pouze, z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků, dotací, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku. Spolek může dále v rozsahu těchto Stanov získávat prostředky vedlejší hospodářskou výdělečnou činností dle čl. VII. Stanov.
 1. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov. Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností Spolku naplňujících poslání a cíle Spolku. Prostředky dále možno použít úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj činností Spolku.
 1. Prostředky Spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance Spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna za výkon funkce dle Stanov, či sjednaná na základě platných smluv.
 1. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů Spolku.
 1. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány Spolku v rozsahu dle ustanovení těchto Stanov a vnitřních předpisů Spolku.
 1. Výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch Spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu, který je správou majetku Spolku pověřen.
 2. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného Výborem.
 1. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem Spolku jsou obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicích Spolku.

XVI.

Zánik a likvidace Spolku

 1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 1. Při zániku Spolku Členská schůze jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění Spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle Spolku všem členům Spolku.
 1. Při zániku Spolku likvidátor vypořádá dluhy Spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí Členská schůze. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy Členská schůze předchozí návrh zamítla.
 1. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.

XVII.

Závěrečná ustanovení

 1. Znění těchto Stanov bylo schváleno Členskou schůzí konanou dne 14.5. 2016, jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 14.5.2016.
 1. Znění těchto Stanov je účinné od 14.5. 2016

Ing Josef Hořejší v.r.

Předseda spolku