info@skoparany.cz

Pouze pro členy klubu

1.    Úvod

Tento provozní řád střelnice je bezpodmínečně závazný pro provozovatele, ostatní subjekty užívající střelnici, všechny sportovce-závodníky, hosty a diváky, kteří se účastní střelecké činnosti v areálu střelnice.    

2.    Provozovatel

Střelecký klub Opařany z.s. IČ: 26525569, DIČ: 26525569 se sídlem Opařany 280,  je jediným a výhradním provozovatelem střelnice na základě nájemní smlouvy uzavřené s majitelem pozemků – obcí Opařany.

3.    Umístění střelnice

            Budova střelnice a jižní část areálu se nachází v katastrálním území obce Opařany. Na pozemcích číslo: 446, 989/2, 1011, 1010/22. Severní část střelnice zasahuje do katastrálního území obce Podboří. Na pozemky číslo: 348/1, 361/1, 361/3, 361/8, 361/11, 361/12, 337/12, 337/20, 337/21, 337/22, 343. Rozhraní tvoří vodoteč, která je v prostoru střelnice zakryta.

4.    Zbraně, střelivo

Ke střelbě na střelnici je možno používat pouze zbraně kategorie A, B, C dle zákona č. 119/2002 Sb., opatřené ověřovací značkou zkušebny. Zbraně kategorie A výhradně v samonabíjecím režimu. Pro ozbrojené složky je povoleno používat služební zbraně. Zbraně podléhající registraci musí mít platný průkaz zbraně. Ke střelbě je možno používat pouze zákonem povolené střelivo.

5.    Osoby oprávněné řídit střelbu

5.1. SPRÁVCE STŘELNICE

            Správce střelnice je funkcionářem výboru klubu. Další správce střelnice ustanovuje výbor klubu po absolvování proškolení správcem střelnice a zbrojířem. Všichni správci střelnice jsou uvedeni na seznamu správců střelnice Opařany, která je přílohou tohoto provozního řádu. Každý správce střelnice musí splňovat zákonné požadavky dané § 55 zákona 119/2002 Sb. Seznam jmenovaných správců střelnice je přílohou tohoto provozního řádu.

            POVINNOSTI SPRÁVCE STŘELNICE

 • Je odpovědný za bezpečný provoz střelnice dle zákona č. 119/2002 Sb., a všech souvisejících právních předpisů.
 • Jmenuje a školí řídící střelby a určuje, ve kterém boxu (boxech) mohou uskutečnit střelbu. Řídící střelby jsou mu vždy přímo podřízeni.
 • Při výkonu funkce musí být viditelně označen, (visačka s nápisem správce střelnice). Vzor označení je přílohou provozního řádu.
 • Kontrolovat dodržování provozního řádu střelnice, zejména bezpečnou manipulaci se zbraněmi a střelivem na střelnici.
 • Zajistit, aby střelbu na střelnici prováděly pouze oprávněné osoby.
 • Okamžitě zastavit střelbu v případě ohrožení života, zdraví a majetku.
 • Zajistit přístupnost provozního řádu všem účastníkům střeleb.
 • Odpovídá za materiální majetek klubu a za technické zabezpečení provozu střelnice.
 • Oznámit bez zbytečného odkladu útvaru Policii ČR zranění nebo usmrcení osoby při střelbě nebo manipulaci se zbraní na střelnici.

5.2. ŘÍDÍCÍ STŘELBY A ROZHODČÍ

       Řídící střelby a rozhodčí je osoba odpovědná za řízení střelby v těch boxech střelnice, pro které je jmenován a proškolen správcem střelnice.

POVINNOSTI ŘÍDÍCÍHO STŘELBY A ROZHODČÍHO

 • Je vždy podřízen správci střelnice.
 • Dbá na dodržování veškerých předpisů platných pro provozování střelby na střelnici a dodržování tohoto provozního řádu.
 • Okamžitě zastavit střelbu pokud zjistí, že se vyskytly okolnosti, které ovlivňují bezpečnost provozu střelnice nebo pokud se o tom přesvědčí na základě oznámení a to až do jejich odstranění.
 • Dbá na to, aby na střelnici střílely pouze osoby k tomu oprávněné.
 • Vykázat ze střelnice osoby, které porušují bezpečnostní předpisy a to jak z řad střelců, tak ostatních návštěvníků střelnice. Vykázat ze střelnice osoby pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek.
 • Pokud na střelnici působí současně více řídících střelby, musí vždy dbát pokynů správce střelnice týkajících se průběhu střelby na jednotlivých stanovištích tak, aby byla dodržena veškerá pravidla pro bezpečné užívání střelnice.

6.    Kategorie střelnice

            Jedná se o stálou, venkovní a částečně uzavřenou klubovou střelnici určenou pro sportovní střelbu a komerční využití. Celý střelecký areál je označen výstražnými tabulkami. V horní části střelnice je přístup z louky přehrazen závorou, která je opatřena výstražnou tabulkou. Střelnici je možno používat k několika odlišným způsobům střelby, které odpovídají mezinárodním sportovním pravidlům střelby, jak je uvedeno dále. Střelnice může být tedy provozována v několika odlišných režimech, které jsou dále popsány v bodech 6.1 Střelnice s pevnou palebnou čarou A  60 m6.2. Střelnice s pohyblivou palebnou čarou B, 6.3 Střelnice s pevnou palebnou čarou C  100 m a 6.4 Střelnice s pevnou palebnou čarou D 25 m.. Střelnici lze provozovat vždy pouze v jednom z uvedených režimů a to za podmínek uvedených v následujících bodech. Vysvětlení v následujících bodech se vztahuje k Situačnímu nákresu střelnice, který je součástí tohoto provozního řádu.

6.1    Střelnice s pevnou palebnou čarou A 60 m

              V tomto režimu se střelnice používá pro sportovní střelbu dle mezinárodních pravidel ISSF (Pravidla olympijských střeleckých disciplín) a národních pravidelvydaných ČSS (Českým střeleckým svazem). Dále dle mezinárodních a národních pravidel střelby na kovové siluety vydaných CzMSSA (Českou asociací střelby na kovové siluety), mezinárodních a národních pravidel westernové střelby vydané AWS (Asociace westernových střelců ČR), národních pravidel střelby SBTS (Svazu branně technických sportů ČR) a národních pravidel střelby KVZ (Klubů vojáků v záloze).

            Při tomto způsobu střelby je stanoviště střelců na palebné čáře A. To je ve střeleckých stavech A1 až A8 ve zděné budově střelnice. Budova střelnice je vybavena osmi oddělenými střeleckými stavy, které jsou číslovány zleva doprava z pohledu střelce od A1. do A8. Při použití kovových a dřevěných clon horních úhlů výstřelné je ve stavech A2A7 možná střelba ve stoje, vkleče (sedě) a vleže. Pro řízení střeleb je postačující jeden řídící střelby.

Hlavní brána a pomocná brána musí být uzavřeny. Celý oplocený prostor střelnice je tedy uzavřen a smí do něho vstoupit pouze závodníci a to pouze na pokyn řídícího střelby. Terče musí být umístěny tak, aby střely byly zachytávány zadním ochranným valem ve středním boxu B7 nebo dopadovým valem pro střelbu na siluety. Současně lze používat střelnici s pevnou palebnou čarou C 100 m a boxy číslo B2 a B3 střelnice s pohyblivou palebnou čarou B. Ve všech ostatních boxech střelnice s pohyblivou palebnou čarou B je střelba zakázána.  Pro diváky je vyhrazen zábradlím oddělený prostor v zadní části zděné budovy střelnice a zábranou (řetězem) vymezený prostor vedle dřevěné budovy střelnice s pevnou palebnou čarou C 100 m. V boxech B2 a B3 je pro diváky vyhrazen prostor vzdálený minimálně 2 m od palebné čáry B. Všichni střelci a diváci jsou povinni používat ochranu sluchu a v případě střelby na jiné než papírové terče i brýle pro ochranu zraku.   

Povolené zbraně (střelivo):

 • Malorážkové pušky, pistole a revolvery (kal. 22 ) při polohové střelbě na 8 stavech.
 • Pistole a revolvery na 8 stavech.
 • Krátké historické zbraně a jejich repliky na 8 stavech.
 • Dlouhé kulové zbraně při použití všech druhů pistolového a revolverového střeliva na 8 stavech.
 • Brokové zbraně na 8 stavech
 • Dlouhé historické zbraně a jejich repliky na 8 stavech
 • Dlouhé kulové zbraně při použití kovových clon horních úhlů výstřelné, na 6 stavech A2 až A7 s tím, že na ostatních stavech je v tomto případě veškerá střelba zakázána.

6.2    Střelnice s pohyblivou palebnou čarou B

V tomto režimu se střelnice používá pro sportovní střelbu např. dle mezinárodních pravidel praktické střelby I.P.S.C. (vydaných Asociací dynamické sportovní střelby ČR), mezinárodních a národních pravidel westernové střelby (vydaných Asociací westernových střelců ČR) nebo národních pravidel Lidové obranné střelby (dle pravidel vydaných sdružením LEX).

Jednotlivé zóny B1B24 lze používat jako oddělená nezávislá střelecká stanoviště B1B24. Při tomto způsobu střelby je startovní stanoviště střelce na palebné čáře B.  Na jednom stanovišti může střílet v jednom čase pouze jeden střelec a to pod přímým velením a dohledem minimálně jednoho řídícího střelby tohoto stanoviště. Střelec se může během plnění střelecké úlohy, pokud mu to úloha povoluje (nebo nařizuje), pohybovat a to pouze v prostoru  vyznačené zóny. S nabitou zbraní je zakázáno mířit mimo záchytné valy.

Při disciplíně střelecký souboj nebo při výcviku střelců se povoluje střelba více střelců současně na jednom ze střeleckých stanovišť B4B9.  Střelecké stanoviště musí být pevné. Hlavní brána a pomocná brána mohou být otevřeny. Do jednotlivých stanovišť B1B24 (zón B1 B24) mohou vstupovat pouze řídící střelby a nebo rozhodčí na daném stanovišti a jeho pomocníci a dále pouze střelec, který bude plnit střeleckou úlohu. Terče na jednotlivých stanovištích musí být umístěny tak, aby střely byly zachytávány sypanými ochrannými valy v jednotlivých boxech. Pro diváky je vyhrazen prostor minimálně 2 m vzdálený od palebné čáry B směrem ke zděné budově střelnice. Tato linie musí být během závodu zřetelně vyznačena. všichni střelci a diváci jsou povinni používat ochranu sluchu a v případě střelby na jiné než papírové terče i brýle pro ochranu zraku.

Důležitá bezpečnostní pravidla:

 • PŘI TOMTO REŽIMU STŘELBY JE ZAKÁZÁNA STŘELBA NA STŘELNI S PEVNOU PALEBNOU ČAROU  A 60.
 • PŘI VYUŽITÍ STŘELNICE S PEVNOU PALEBNOU ČAROU 100 M JE ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT BOX B1 S POHYBLIVOU PALEBNOU ČAROU.

Povolené zbraně (střelivo):

 • Malorážkové pušky, pistole a revolvery (ráže .22 ) na stanovištích B1 až B21.
 • Pistole a revolvery (do ráže .50) na stanovištích B1 až B24.
 • Krátké historické zbraně a jejich repliky na stanovištích B1 až B24.
 • Dlouhé kulové zbraně při použití všech druhů pistolového a revolverového střeliva na stanovištích B1 až B21.
 • Brokové zbraně na stanovištích B1 až B24
 • Dlouhé historické zbraně a jejich repliky na stanovištích B1 až B24

6.3    Střelnice s pevnou palebnou čarou C 100 m

V tomto režimu se střelnice používá pro sportovní střelbu dle mezinárodních pravidel ISSF (Pravidla olympijských střeleckých disciplín) a národních pravidelvydaných ČSS (Českým střeleckým svazem). Dále dle mezinárodních a národních pravidel střelby na kovové siluety vydaných CzMSSA (Českou asociací střelby na kovové siluety), mezinárodních a národních pravidel westernové střelby vydané AWS (Asociace westernových střelců ČR), národních pravidel střelby SBTS (Svazu branně technických sportů ČR) a národních pravidel střelby KVZ (Klubů vojáků v záloze).

Při tomto způsobu střelby je stanoviště střelců na palebné čáře C. To je ve střeleckých stavech C1 až C4 v dřevěné budově střelnice. Budova střelnice je vybavena čtyřmi střeleckými stavy, které jsou číslovány zleva doprava z pohledu střelce od C1 do C4. Na všech těchto stavech je možná střelba pouze vleže s tím, že ústí zbraně musí být uvnitř tunelové  clony. Tunelová clona omezuje horní a stranové úhly výstřelné tak, aby střely bezpečně zachytával zadní dopadový val boxu 1. Střelba v jiné poloze než vleže je zakázána. Stejně tak je zakázána i střelba z prostoru před nebo vedle dřevěné budovy střelnice. Pro řízení střeleb je postačující jeden řídící střelby. Při střelbě na střelnici s pevnou palebnou čarou C 100 m je zakázána střelba v boxu číslo B1 střelnice s pohyblivou palebnou čarou B. V boxech číslo B2 až B24 je střelba povolena, hlavní i pomocná vrata mohou být otevřena,  pokud neprobíhá střelba na střelnici s pevnou palebnou čarou  A 60 m.

Během střelby na střelnici s pevnou palebnou čarou C 100 m musí vždy být příchod k terčům  přehrazen zábranou (řetězem), opatřeným výstražnou tabulkou. Tato zábrana může být odstraněna pouze na pokyn řídícího střelby. Terče musí být umístěny tak, aby střely byly zachytávány zadním ochranným valem v boxu B1. Pro diváky je vyhrazen prostor vedle dřevěné budovy střelnice, za zábranou (řetězem). Všichni střelci a diváci jsou povinni používat ochranu sluchu a v případě střelby na jiné než papírové terče i brýle pro ochranu zraku.

Důležitá bezpečnostní pravidla:

 • ÚSTÍ VŠECH ZBRANÍ NA TÉTO STŘELNICI MUSÍ BÝT PŘI STŘELBĚ VŽDY UVNITŘ TUNELOVÉ CLONY HORNÍCH ÚHLŮ VÝSTŘELNÉ, STŘELBA JE MOŽNÁ POUZE VLEŽE.
 • PŘI VYUŽITÍ STŘELNICE S PEVNOU PALEBNOU ČAROU 100 M JE ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT BOX B1 S POHYBLIVOU PALEBNOU ČAROU.

Povolené zbraně (střelivo):

 • Malorážkové pušky, pistole a revolvery (kal. 22 ) na 4 stavech.
 • Pistole a revolvery na 4 stavech.
 • Krátké historické zbraně a jejich repliky na 4 stavech.
 • Dlouhé kulové zbraně při použití všech druhů pistolového a revolverového střeliva na 4 stavech.
 • Brokové zbraně na 4 stavech.
 • Dlouhé kulové zbraně na 4 stavech.

6.4    Střelnice s pevnou palebnou čarou D 25 m

Je tréninková sportovní střelnice pro všechny sportovní střelecké disciplíny provozované na střelnici. Při tomto způsobu střelby je stanoviště střelců na palebné čáře D. To je ve střeleckých stavech D1 až D5 v dřevěné budově střelnice. Budova střelnice je vybavena pěti střeleckými stavy, které jsou číslovány zleva doprava z pohledu střelce od D1 do D5. Pro řízení střeleb je postačující jeden řídící střelby. Při střelbě na střelnici s pevnou palebnou čarou D 25m je zakázána střelba v boxu číslo B2 střelnice s pohyblivou palebnou čarou B. V boxech číslo B1, B3 až B24 je střelba povolena.

Na této střelnici není vyhrazen žádný prostor pro diváky. Všichni střelci jsou povinni používat ochranu sluchu a brýle pro ochranu zraku.

Povolené zbraně (střelivo):

 • Malorážkové pušky, pistole a revolvery (ráže .22 ) na 5 stavech.
 • Pistole a revolvery (do ráže .50) na stanovištích na 5 stavech.
 • Krátké historické zbraně a jejich repliky na 5 stavech.
 • Dlouhé kulové zbraně při použití všech druhů pistolového a revolverového střeliva na 5 stavech.
 • Brokové zbraně na 5 stavech.
 • Dlouhé historické zbraně a jejich repliky na 5 stavech.

7.    Provozní doba střelnice

            Střelnice je v provozu dle potřeb členů klubu a dle sportovního střeleckého kalendáře s následujícím omezením. Provoz  je omezen denně na dobu od 8:00 hod do 19:00 hod. V době státem uznaných svátků a v neděli v době od 8:00 hod do 12:00 hod. Provozem se rozumí ostré střelby. Omezení v době státem uznaných svátků a v neděli se nevztahuje na malorážkové zbraně a vzduchovky.

8.    Komerční využití střelnice

            Střelnice je komerčně využívána formou pronájmu celé střelnice či její části jiné právnické nebo fyzické osobě za účelem pořádaní závodů, tréninkové soustředění sportovců, zkoušky odborné způsobilosti na ZP, provádění cvičné střelby atd. Pronájem musí být řešen na základě smluvního vztahu. Bez přítomnosti správce střelnice, který je uveden na seznamu přiloženém a vyvěšeném spolu s tímto provozním řádem a který je řádně zapsán v knize střeleb, nesmí nájemce uskutečňovat střelbu.

9.    Kniha střeleb


Kniha střeleb slouží k evidenci střelby na střelnici. Zápis do knihy provádí správce střelnice.

Uskutečňovat střelbu je možné pouze za přítomnosti správce střelnice, který je řádně zapsán v knize střeleb.

10.    Průběh střeleb

Správce střelnice je povinen před zahájením střelby zabezpečit bezpečnost střeleb vyvěšením předepsaných červených vlajek na určených místech (stožáru vedle zděné budovy střelnice a stožáru v prostřední části hlavního valu) a kontrolou (příp. uzavřením) závory v horní části střelnice. Dále je povinen provést fyzickou kontrolu střelnice, výstražných tabulek a prostoru za ochrannými valy.

Po skončení střelby provede řídící střelby nebo rozhodčí vždy kontrolu vybití zbraně před tím, než závodník (závodníci) opustí střelecké stanoviště a odstraní případné selhané střelivo.

11.    Střelci

      Střelby na střelnici se mohou zúčastnit pouze střelci s platným zbrojním průkazem, jejichž schopnost není snížena v důsledku požívání alkoholu, aplikace návykových látek, apod. V průběhu střeleb je střelcům zakázáno požívání alkoholických nápojů a jiných  omamných látek. V prostoru střeleckých stanovišť je zakázáno kouření.  Střelci jsou povinni se řídit pokyny správce střelnice, řídícího střelby a rozhodčích. Dále mají za povinnost se seznámit s provozním řádem střelnice a dodržovat jeho ustanovení. Střelnice je přístupná veřejnosti. Při střelbě  jsou střelci povinni používat ochranu zraku a sluchu.

     Střelby se může zúčastnit i osoba, která není držitelem zbrojního průkazu a to v rámci  činností uvedených v § 59 odst. 1, zák.  č. 119/2002 Sb.  Této osobě může být svěřena pouze zbraň kategorie B nebo C. Osoba musí být poučena o bezpečném zacházení se zbraní a střelivem, musí dbát povinné opatrnosti. Musí být zajištěna přítomnost odpovědné osoby (instruktora), který je držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny (B, C).  Instruktor  zajistí bezpečnou manipulaci se zbraní a střelivem. Podle § 59 odst.4 z. č. 119/2002 Sb. platí, že při střelbě může osoba mladší 18 let, nejméně ve věku 10 let, používat zbraň za přítomnosti osoby starší 21 let, která je držitelem zbrojního průkazu skupiny B  nebo C nejméně 3 roky.

     V prostoru a okolí střelnice, tj. mimo střelecké stanoviště a bezpečnostní zóny, smí střelec přenášet zbraň pouze v pouzdře na opasku nebo ve střelecké brašně a to bez zásobníku, bez náboje v nábojové komoře nebo bubínku revolveru a se spuštěným kohoutem. V těchto prostorech je možno manipulovat se zásobníky a náboji. Ve vyznačené bezpečnostní zóně se smí manipulovat pouze se zbraní, ale v žádném případě se nesmí manipulovat s náboji. Pokud jsou náboje v zásobníku, nesmí se manipulovat ani se zásobníkem.

     Za všech okolností je zakázáno mířit na kohokoli i vybitou zbraní. V bezpečnostní zóně je povoleno mířit při nácviku zamíření nebo tasení pouze kolmo do bezpečnostní zdi nebo valu.

     V prostoru střeleckého stanoviště se střelec řídí přímo pokyny řídícího střelby. Nabíjení ostrým střelivem lze provádět pouze na povel řídícího střelby na palebné čáře.

STŘELCI SE ZÚČASTŇUJÍ ZÁVODŮ, VÝCVIKU, VÝUKY A DALŠÍCH ČINNOSTÍ NA STŘELNICI NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ A S PLNOU OSOBNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

ZA SVÉ KONÁNÍ

12.    Diváci , hosté a ostatní osoby vstupující do areálu střelnice

     Na střelnici smí do prostorů vyhrazených pro diváky vstupovat pouze osoby, které nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek a jsou vybaveni ochranou zraku a sluchu. Jsou povinni řídit se pokyny správce střelnice, řídícího střelby, rozhodčích a dodržovat tento provozní řád. Přístup do areálu střelnice je pouze hlavní branou vedle zděné budovy střelnice. Diváci v žádném případě nesmí vylézat na ochranné valy. Všechny osoby vstupující do areálu střelnice mají povinnost seznámit se s tímto provozním řádem.

VŠECHNY TYTO OSOBY VSTUPUJÍ DO AREÁLU STŘELNICE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.

13.    Terče

     Jako terče je povoleno používat pouze terče předepsané pro příslušné střelecké disciplíny. Je zakázáno střílet do ochranných zdí, sloupů a rámů terčových zařízení, budovy skladu a do ostatních zařízení na střelnici i mimo střelnici.

14.    Zdravotní zabezpečení

     Při běžném provozu střelnice je k dispozici lékárnička první pomoci, která je umístěna na zdi v přízemí zděné budovy střelnice, vlevo od vstupních dveří.

15.    Vznik mimořádné události

15.1    Vznik požáru

Hasit vlastními prostředky. Při větším rozsahu požáru povolat požární sbor. Hasicí přístroj je umístěn v přízemí hlavní budovy střelnice (60m).

15.2    Střelné poranění

 • Poskytnout první pomoc
 • Zavolat záchranou službu
 • Oznámit neprodleně PČR

15.3    Ztráta zbraně

 • Oznámit neprodleně PČR
 • Nedovolit nikomu odejít z prostoru střelnice do příchodu PČR

16. Důležitá telefonní čísla

            POLICIE ČR: 158

         ZÁCHRANNÁ SLUŽBA: 155

         HASIČI: 150

         INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM: 112

17. Přílohy provozního řádu

Příloha 1 – seznam správců střelnice.

Příloha 2 – celkový situační nákres areálu střelnice

Příloha 3 – nákres dřevěné budovy střelnice s pevnou palebnou čarou C 100 m

Příloha 4 – nákres dřevěné budovy střelnice s pevnou palebnou čarou D 25 m

Příloha 5 – nákres zděné budovy střelnice s pevnou palebnou čarou A 60 m

Příloha 6 – vzor označení správce střelnice

Platnost provozního řádu od 12.2. 2018